top of page

1. ALGEMEEN – WAARVOOR DIENT DEZE PRIVACY POLICY?

1.1. Dit is de privacy policy van THE WAFFLE CONCEPT COMPANY (ondernemingsgegevens: zie artikel 3 hieronder) (hierna ook “wij” of “ons”). Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door THE WAFFLE CONCEPT COMPANY (al dan niet via onze website beschikbaar op http://chezalbert.be/ - hierna: de “Website”).

THE WAFFLE CONCEPT COMPANY is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen.

Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden noch van websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen.

Wij raden u aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

1.2. Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website.

In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: admin@thewaffle.cc

 

1.3. THE WAFFLE CONCEPT COMPANY behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacy policy zal bekend gemaakt worden op de Website.

 

2. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

2.1. THE WAFFLE CONCEPT COMPANY is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. THE WAFFLE CONCEPT COMPANY (BV) is de verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat zij het doel en de middelen van de verwerking bepaalt en instaat voor de rechtmatige en correcte verwerking van uw persoonsgegevens.

2.2. THE WAFFLE CONCEPT COMPANY treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”). De aangestelden of medewerkers van THE WAFFLE CONCEPT COMPANY die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, alsook verwerkers die zij inschakelt (zie artikel 6 hieronder), hebben evenzeer de verplichting de AVG na te leven.

3. HOE KUNT U ONS CONTACTEREN?

U kunt THE WAFFLE CONCEPT COMPANY contacteren via onderstaande gegevens:

Rechtsvorm: BV
Merk- en handelsnaam: THE WAFFLE CONCEPT COMPANY
Maatschappelijke zetel: Breidelstraat 16 – 8000 Brugge - België
Ondernemingsnummer:  0883 491 836
Telefoonnummer: +32 50 95 00 11

E-mail: admin@thewaffle.cc

4. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN U EN HOE VERWERKEN WIJ DIE?

4.1. THE WAFFLE CONCEPT COMPANY verwerkt volgende (persoons)gegevens van u:

 • uw persoonlijke identificatiegegevens: uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer;

 • in geval u een onderneming bent, naam van uw onderneming, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer;

 • financiële gegevens: uw bankrekeningnummer en/of andere betalingsgegevens;

 • elektronische identificatie- en lokalisatiegegevens wanneer u de Website bezoekt: apparaatgegevens, browser, besturingssysteem, IP-adressen, cookies, logbestandsgegevens, externe websites die u hebben doorverwezen, door u bezochte pagina’s op de Website (en datum en tijd);

 • gegevens die overmaakt wanneer u bij THE WAFFLE CONCEPT COMPANY solliciteert, bv. inzake opleiding en vorming, beroep en betrekking (cv en andere gerelateerde informatie).

4.2. THE WAFFLE CONCEPT COMPANY kan uw persoonsgegevens rechtstreeks van u ontvangen dan wel onrechtstreeks via derden.

THE WAFFLE CONCEPT COMPANY kan uw persoonsgegevens ontvangen in het kader van uw bezoek aan één van onze restaurants (bv. wanneer u betaalt), wanneer u contact opneemt met ons, telefonisch, schriftelijk of via de Website dan wel via cookies op de Website of wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van THE WAFFLE CONCEPT BV. bv. via de contactformulier op de Website.

THE WAFFLE CONCEPT COMPANY kan uw gegevens ook ontvangen van derden of partners (al dan niet als verwerker in opdracht van THE WAFFLE CONCEPT COMPANY).

4.3. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de doeleinden zoals vermeld in artikel 5 hieronder.

 

5. VOOR WELKE DOELEINDEN EN OP WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

5.1. THE WAFFLE CONCEPT COMPANY verwerkt uw persoonsgegevens voor:
 

 • Klanten- en leveranciersbeheer:

  Wij verwerken uw persoonsgegevens om in contact te treden met u, uw eventuele vragen te kunnen verwerken en u de nodige inlichtingen te kunnen verschaffen over onze eetgelegenheden, onze producten (vnl. spaghetti ‘s en andere pasta’s) en activiteiten of andere met THE WAFFLE CONCEPT COMPANY gerelateerde informatie, maar ook bv. over wijzigingen aan onze voorwaarden of enige andere wijzigingen i.v.m. de relatie tussen u en THE WAFFLE CONCEPT COMPANY.

  Tevens verwerken wij uw persoonsgegevens voor het beheren van onze klantenbestanden, voor orderbeheer, het uitvoeren en opvolgen van bestellingen en leveringen, administratie, facturatie, betalingen, boekhouding en opvolging van de solvabiliteit van klanten en leveranciers.

  Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met u (o.m. inzake verkoop en levering van spaghetti of andere pastagerechten). De verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u en/of om op uw verzoek bepaalde maatregelen te nemen ter voorbereiding van deze overeenkomst.

  Indien u bepaalde van uw persoonsgegevens, zoals identificatiegegevens en/of financiële gegevens, die noodzakelijk zijn in het kader van de overeenkomst, niet verstrekt, dan kunnen wij u niet contacteren en kunnen wij u geen producten leveren.

   

 • Sollicitantenbeheer:

  Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een sollicitatie bij THE WAFFLE CONCEPT COMPANY. Dit kan op basis van de voorbereiding en/of uitvoering van een overeenkomst met u, uw toestemming of ons (onze) gerechtvaardigd(e) belang(en).

  Het optimaliseren van het productaanbod van THE WAFFLE CONCEPT COMPANY en van haar dienstverlening. Zo kan THE WAFFLE CONCEPT COMPANY u contacteren voor het plaatsen van een review. Dit kan op basis van ons (onze) gerechtvaardigd(e) belang(en) om te ondernemen.

   

 • Direct marketing:

  Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor direct marketing. Dit is het via onze nieuwsbrief of andere middelen toesturen van informatie over onze producten en diensten, zoals promoties, acties of andere informatie die voor u interessant of nuttig zou kunnen zijn.

  Indien u klant bent van ons, gebeurt dit op grond van ons (onze) gerechtvaardigd(e) belang(en) om te ondernemen. Indien u geen klant bent van ons, zal uw voorafgaande toestemming worden gevraagd (bv. wanneer u uw e-mailadres hebt ingegeven en het vakje "specifiëren" hebt aangeklikt op de Website). Uw toestemming is vrij en kan op elk moment worden ingetrokken door een e-mail te verzenden aan admin@thewaffle.cc.

-

 • Het verzorgen van een optimale werking van de Website:

  Wanneer u de Website bezoekt of raadpleegt, kunnen bepaalde elektronische gegevens worden verwerkt, zoals cookies en IP-adres (zie artikel 4.1 hierboven). Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en de Website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van de Website. Cookies zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website.

  Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze cookie policy

   

 • De doorgifte aan leveranciers, onderaannemers, externe dienstverleners en/of andere contractspartijen van THE WAFFLE CONCEPT COMPANY voor de uitvoering van voorgaande punten.

 • Het naleven van toepasselijke wetgeving.

5.2. De verwerking van uw persoonsgegevens, al dan niet op of via de Website, maakt niet het voorwerp uit van zgn. “geautomatiseerde individuele besluitvorming” of van profilering.

6. WIE ONTVANGT EN/OF VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS NOG (NAAST THE WAFFLE CONCEPT COMPANY)?

6.1. De volgende (categorieën van) ondernemingen, entiteiten of organisaties ontvangen en/of verwerken uw persoonsgegevens (al dan niet als verwerker in opdracht van THE WAFFLE CONCEPT COMPANY):

 • partners, leveranciers, externe dienstverleners of onderaannemers waarop THE WAFFLE CONCEPT COMPANY beroep doet en die uw persoonsgegevens ontvangen en/of verwerken in het kader van de levering van producten door en van THE WAFFLE CONCEPT COMPANY, bv. de IT-leverancier (voor (verzorging van) de IT-infrastructuur van THE WAFFLE CONCEPT COMPANY), webhosting partner van THE WAFFLE CONCEPT COMPANY (voor (verzorging van) de Website van THE WAFFLE CONCEPT COMPANY), marketing dienstverleners (voor nieuwsbrieven e.d.), de ondernemingen die betalings- en facturatiediensten leveren aan THE WAFFLE CONCEPT COMPANY etc.);

 • de boekhouder(s), accountant(s) en bedrijfsrevisor(en) van THE WAFFLE CONCEPT COMPANY;

 • overheidsinstanties;

 • de verzekeringsmakelaar(s) en/of verzekeraars van THE WAFFLE CONCEPT COMPANY;

 • de juridische adviseur(s) van THE WAFFLE CONCEPT COMPANY (bv. advoca(a)t(en), gerechtsdeurwaarder(s)),

 • eventuele met THE WAFFLE CONCEPT COMPANY verbonden ondernemingen.

6.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door derden die geen gegevens verwerken in opdracht van THE WAFFLE CONCEPT COMPANY, maar daar zelf voor verantwoordelijk zijn.

6.3. THE WAFFLE CONCEPT COMPANY kan verplicht worden uw persoonsgegevens te verstrekken op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van een verzoek daartoe vanwege toezichthoudende autoriteiten.

7. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

7.1. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 5 bepaalde doeleinden te bereiken, tenzij op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

7.2. Zo zullen wij bv. bepaalde sociale documenten i.v.m. personeel 5 jaar bijhouden. Gegevens van sollicitanten zullen wij tot 3 jaar na de sollicitatie bijhouden, tenzij wij de gegevens nodig hebben om ons te verweren tegen een eventuele vordering (bv. inzake discriminatie in het rekruteringsproces) in welk geval wij de gegevens tot 5 jaar kunnen bijhouden. Boekhoudkundige en fiscale documenten kunnen wij 7 jaar bijhouden. In het kader van contractuele aansprakelijkheid kan het zijn dat wij bepaalde (persoons)gegevens tot 10 jaar na het einde van de overeenkomst kunnen bijhouden.

8. WAT ZIJN UW RECHTEN?

8.1. U hebt het recht op informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door THE WAFFLE CONCEPT COMPANY. Dit wordt u meegedeeld via deze privacy policy.

8.2. U hebt het recht om ons te verzoeken om:

 • inzage van uw persoonsgegevens.

  U kunt kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan THE WAFFLE CONCEPT COMPANY u hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.

 • verbetering van uw persoonsgegevens;

 • verwijdering van uw persoonsgegevens indien:

  • de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door THE WAFFLE CONCEPT COMPANY werden verwerkt;

  • u een gegeven toestemming heeft ingetrokken;

  • u bezwaar maakt tegen de verwerking;

  • de persoonsgegevens onrechtmatig door THE WAFFLE CONCEPT COMPANY zouden zijn verwerkt;

  • dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichting; of

  • de persoonsgegevens verwerkt zouden zijn in verband met een aanbod van online dienstverlening aan kinderen.

 • beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.
  U hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u:


   

  • de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken, betwist;

  • de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet en in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan verzoekt;

  • THE WAFFLE CONCEPT COMPANY deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of

  • in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van THE WAFFLE CONCEPT COMPANY zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

8.3. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken.

U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kunt dit eenvoudig laten weten via privacy@thewaffle.cc en/of u kunt zich via de Website uitschrijven voor nieuwsbrieven. U zal dan van ons geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In deze mailings wordt u overigens steeds de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven.

8.4. U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht heeft u enkel indien de verwerking door THE WAFFLE CONCEPT COMPANY berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

8.5. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

8.6. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be). In geval van een klacht kunt u ook THE WAFFLE CONCEPT COMPANY contacteren: privacy@thewaffle.cc

8.7. De uitoefening van uw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is steeds afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de AVG.

8.8. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan THE WAFFLE CONCEPT COMPANY op admin@thewaffle.cc waarbij u zich afdoende dient te identificeren. Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan uw identiteit, mogen wij u om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van uw identiteit. Doorgaans zullen wij een kopie van uw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

9. WAT ZIJN ONZE VERPLICHTINGEN?

9.1. Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, encryptie, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder m.b.t. de Website en de servers van THE WAFFLE CONCEPT COMPANY, maar ook in de verschillende eetgelegenheden van THE WAFFLE CONCEPT COMPANY.

9.2. Wij houden een register van onze verwerkingsactiviteiten bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

9.3. Wij werken mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten (op hun verzoek).

9.4. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

In geval dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de AVG, zullen wij dit ook melden aan u.

In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk of van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van anderen, kunt u THE WAFFLE CONCEPT COMPANY contacteren op het e-mailadres admin@thewaffle.cc.

9.5. Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de AVG, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

9.6. Voor de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s in haar verschillende vestigingen voldoet THE WAFFLE CONCEPT COMPANY (en haar dochterondernemingen) aan de toepasselijke (camera)wetgeving, met inbegrip van de wet van 21 maart 2007 en het KB van 10 februari 2008.
 

Vragen? Contacteer ons gerust: admin@thewaffle.cc

bottom of page